ກົດລະບຽບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ກົດລະບຽບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ 2016/679 ແມ່ນກົດທີ່ນອນຢູ່ໃນກົດໝາຍ ໃນເອີຣົບທີ່ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນສະຫະພາບ ເອີຣົບ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດ ເອີຣົບ. ແລະຍັງກ່າວເຖິງ ການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ອອກຈາກ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດ ເອີຣົບ ນຳອີກ.

ຫົວຂໍ້ 1 - ຄຳຮ້ອງຂໍລຶບຂໍ້ມູນ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນ- ທີ່ລວມທັງບັນຊີ, ການເຂົ້ານຳໃຊ້ ແລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ກ່ຽວກັບທ່ານ.- ໂດຍຢາກລຶບອອກຖາວອນຈາກ yoosai.la, ກະລຸນາສົ່ງ ອີເມວຫາທີມງານທີ່ [email protected] ມາພ້ອມດ້ວຍຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ: ຄຳຮ້ອງຂໍລຶບຂໍ້ມູນ. ພວກເຮົາຈະດຳເນີນການພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງ.